„Wy jesteście solą ziemi – Wy jesteście światłem świata”. „Wy jesteście przyszłością narodu" - Jan Paweł II

Obiady w szkole

Obiady w roku szkolnym 2019/2020 wydawane są od poniedziałku do piątku. Posiłki dostarcza Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Siedlisko" w Staniszczach Wielkich. 

Cena na pełny dwudaniowy obiad wynosi 8,64 zł (cała porcja) i odpowiednio 4,32 zł (pół porcji).

 Absencję dziecka należy zgłosić do godziny 9.00 w pierwszym dniu nieobecności telefonicznie pod nr telefonu 518-927-158

Obowiązek zgłaszania nieobecności dotyczy także dzieci korzystających z obiadów refundowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem.

 Obiady wydawane są w godz.:

  • 11.40 - 11.55 - szkoła
  • 12.00 - 12.30 - oddział przedszkolny

Zasady odpłatności za obiady:

  • informację o wysokości opłat rodzice otrzymują najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym;
  • opłatę (bez zaokrąglania) rodzice są zobowiązani wnieść w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym na rachunek bankowy Rady Rodziców PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 numer 60 8909 0006 0020 0206 5849 0101 wpisując w tytule wpłaty: opłata za obiady za m-c (imię i nazwisko dziecka)
  • zaległość płatności lub nieuzasadnione przekraczanie podanego terminu płatności wiąże się ze skreśleniem z listy obiadów od kolejnego miesiąca;
  •  odliczeniu podlegają wyłącznie nieobecności zgłoszone najpóźniej do godz. 9.00 w dniu nieobecności ucznia

Rezygnacja z obiadów w szkole:

W przypadku rezygnacji z obiadów rodzic/prawny opiekun dziecka składa pisemną rezygnację na kwestionariuszu dostępnym w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

 

  karta_zgloszenia_dziecka_na_obiady_szkolne.docx