„Wy jesteście solą ziemi – Wy jesteście światłem świata”. „Wy jesteście przyszłością narodu" - Jan Paweł II

Sekretariat

Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonowskiem przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sekretarz Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.


Godziny urzędowania sekretariatu:

Poniedziałek                    8.00 – 15.00
Wtorek                           8.00 – 15.00
Środa                             8.00 – 15.30
Czwartek                        8.00 – 15.30
Piątek                             8.00 – 14.00


Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonowskiem prowadzi następującą dokumentację:

 • księgi ewidencji dzieci,
 • księgi uczniów,
 • księgi arkuszy ocen,
 • rejestr absolwentów,
 • dziennik korespondencji, 
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • ewidencje i rejestry określone w kodeksie pracy (m.in. karty ewidencji czasu pracy, rejestr urlopów, rejestr nieobecności w pracy, rejestr przydzielonej odzieży ochronnej, rejestr uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli).

 Ponadto Sekretariat Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonowskiem prowadzi sprawy z zakresu:

ZATRUDNIENIE I KADRY

 1. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych szkoły (nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, ubezpieczenia społeczne, urlopy, czas pracy itp.).

 

CZYNNOŚCI KANCELARYJNE

 1. Przyjmowanie i rozdział korespondencji zgodnie z zasadami przyjętymi w instrukcji kancelaryjnej.
 2. Prowadzenie teczek spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 3. Archiwizowanie i brakowanie dokumentacji szkolnej w składnicy akt.

 

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA 

 1. Sporządzanie corocznych planów budżetowych.
 2. Bieżąca kontrola dysponowania środkami budżetowymi.
 3. Bieżąca ewidencja faktur i rachunków.

 

OŚWIATA

 1. Prowadzenie ksiąg uczniów i dzieci, księgi absolwentów, księgi arkuszy ocen.
 2. Wydawanie i aktualizowanie legitymacji szkolnych i kart rowerowych.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu sprawozdawczości oświatowej (System Informacji Oświatowej).
 4. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego. 

 

INNE CZYNNOŚCI

 1. Miesięczne rozliczanie wydawanych posiłków refundowanych przez MG OPS w Kolonowskiem.
 2. Współpraca z mediami publicznymi.
 3. Współdziałanie z Urzędem Miasta i Gminy Kolonowskie w zakresie przekazywania dokumentacji księgowej i kadrowej.
 4. Prowadzenie dokumentacji kasowej.